fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • input() մուտքագրում

  Իրական աշխարհի ծրագրերի մեծ մասը կախված է օգտվողի մուտքային տվյալներից և դրանք փոխում են իրենց կատարման տրամաբանությունը՝ այդ տվյալներից կախված: Ծրագրի վերջնական արդյունքները կարող են լինել կախված օգտատիրոջ մուտքագրված տվյալներից: Մինչ այժմ մենք դիտարկել ենք միայն ֆիքսված արդյունքներ տպող ծրագրեր:
  print() օգտագործվում է տպելու համար, իսկ input()-ը օգտագործվում է օգտվողից մուտքային տվյալներ ստանալու համար: Օգտագործողը կարող է մուտքագրել իր անունը, հեռախոսահամարը, տեքստային հաղորդագրություն և այլն:
  Այսպիսով, եթե մենք ցանկանում ենք գրել մի պարզ ծրագիր, որը կողջունի օգտագործողին, մենք պետք է պահենք օգտվողի մուտքագրած տվյալը ինչ-որ փոփոխականում և տպենք այն ավելի ուշ (փոփոխականները ավելի մանրամասն կքննարկենք մի փոքր ուշ).
  name = input()
  print('Hi', name)
  Այստեղ ծրագիրը տպում է ֆիքսված տեքստը Hi որին հաջորդում է name փոփոխականում պահվող արժեքը: Այն դեպքում, երբ օգտատերը մուտքագրում է Anna, ծրագիրը կտպի Hi Anna : Այն դեպքում, երբ օգտատերը մուտքագրում է Simon, ծրագիրը կտպի Hi Simon : Այսպիսով, նույն ծրագիրը տպում է տարբեր բաներ՝ կախված օգտագործողի մուտքագրած տվյալներից:
  notion image
  input()-ի միջոցով ստացված արժեքը վերագրվում է name փոփոխականին: Սա Python-ին ասում է, որ օգտագործողի կողմից մուտքագրված տվյալը պահպանի name-ի մեջ: Դրանից հետո մենք կարող ենք տպել name-ը ինչպես ցանկացած այլ տեքստ կամ թիվ: Ուշադրություն դարձրեք, որ փոփոխականում պահվող արժեքը տպելու համար մենք չենք օգտագործում չակերտներ և փոխարենը գրում ենք փոփոխականի անունը:
   

  Առաջադրանք

  Գրեք ծրագիր, որը օգտատիրոջը կողջունի Hello,-ով, որին կհետևի օգտագործողի անունը:
  Ահա մի քանի օրինակներ, թե ինչպես պետք է ծրագիրը աշխատի տարբեր մուտքային տվյալների համար:
  Input
  Output
  Anna
  Hello, Anna
  Bob
  Hello, Bob
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue