Խաղաքարտեր

Տրված են n թվով խաղաքարտեր: Յուրաքանչյուր քարտ ունի մաստ (համագույն).
♦️ Diamonds
♣️ Clubs
❤️ Hearts
♠️ Spades
Համագույները կրճատ գրված են հետևյալ կերպ՝ D ագուռների համար - Diamonds, C՝ խաչերի - Clubs, H՝ սրտերի - Hearts, S՝ ագռավների համար - Spades, որոնցից յուրաքանչյուրին հաջորդում է մեկ թիվ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) կամ մեկ տառ (A, K, Q, J))։
Խաղաքարտերի մեկ ամբողջ տուփը՝ կապուկը, պարունակում է 1-ական «համագույն-թիվ» և «համագույն-տառ» բոլոր հնարավոր զույգերը:
Ձեզ խնդրում են հաշվել, թե քանի ամբողջական տուփ կարելի է ստանալ տրված n քարտերից: Հայտնի է, որ հնարավոր է ստեղծել առնվազն 1 տուփ:
Մուտքի միակ տողը պարունակում է n թվով խաղաքարտեր՝ առանձնացված բացատներով:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ ամբողջ թիվ՝ ամբողջական տուփերի քանակը, որոնք հնարավոր է ստանալ տրված n խաղաքարտերից:
Մուտք
Ելք
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 DA DK DQ DJ C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 CA CK CQ CJ H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 HA HK HQ HJ S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 SA SK SQ SJ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 DA DK DQ DJ C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 CA CK CQ CJ H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 HA HK HQ HJ S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 SA SK SQ SJ H9 D10
2
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in