Python-ի ներածություն

Տողերի ստուգման մեթոդներ

Տողերի հետ գործ ունենալիս կարևոր է նաև ստուգել, թե արդյոք որոշ պայմաններ պահպանվում են: Ստորև բերված են մի քանի հայտնի մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են տողում որոշ պայմաններ ստուգելու համար.
Մեթոդ
Նկարագրություն
Օրինակներ
Արդյունք
isupper()
Ստուգում է, արդյոք բոլոր տառերը մեծատառ են
'Anna'.isupper() 'ANNA'.isupper() 'AnnA'.isupper()
False True False
islower()
Ստուգում է, արդյոք բոլոր տառերը փոքրատառ են
'Anna'.islower() 'anna'.islower() 'AnnA'.islower()
False True False
istitle()
Ստուգում է, արդյոք բոլոր բառերը սկսվում են մեծատառով և մնացածը փոքրատառ են
'Anna'.istitle() 'anna'.istitle() 'AnnA'.istitle() '19'.istitle()
True False False False
isdigit()
Ստուգում է, թե արդյոք բոլոր նիշերը թվեր են
'Anna'.isdigit() '1997'.isdigit() 'An97'.isdigit() '19'.isdigit()
False True False True
isalpha()
Ստուգում է, արդյոք բոլոր նիշերը տառեր են
'Anna'.isalpha() '1997'.isalpha() 'An97'.isalpha() 'Hi Anna'.isalpha()
True False False False
isalnum()
Ստուգում է՝ բոլոր նիշերը տառեր են, կամ թվեր
'Anna'.isalnum() '1997'.isalnum() 'An97'.isalnum() 'Hi Anna'.isalnum()
True True True False
startswith('xxx')
Ստուգում է, արդյոք տողը սկսվում է 'xxx'-ով
'Anna'.startswith('A') 'Anna'.startswith('a') 'Anna'.startswith('') 'Anna'.startswith('An')
True False True True
endswith('xxx')
Ստուգում է, արդյոք տողը վերջանում է 'xxx'-ով
'Anna'.endswith('A') 'Anna'.endswith('a') 'Anna'.endswith('') 'Anna'.endswith('nA')
False True True False
isspace()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր նիշերը բացատ նիշեր են (\t, \n, բացատ և այլն)
'Anna'.isspace() ' '.isspace() ' \t \n'.isspace() ' \t hi'.isspace()
False True True False
Հիշեք, որ այս մեթոդները անգիր անելն անհրաժեշտ չէ: Չնայած անունները շատ ինտուիտիվ են, կարճ Google անելով դուք միշտ կկարողանաք գտնել անհրաժեշտ մեթոդները։ Այս փոքրիկ աղյուսակը օգտակար մեթոդների ընդամենը մի մասն է ցույց տալիս։ Python-ն ունի շատ ավելի մեծ թվով օգտակար մեթոդներ, որոնք կարող եք օգտագործել տարբեր իրավիճակներում։
Նկատի ունեցեք, որ տողը չունի contains() մեթոդ, քանի որ արդեն կաin հրամանը, որը ստուգում է, թե արդյոք մի տողը պարունակվում է մյուսում:

Առաջադրանք

Տրված է տող, հաշվե՛ք մեծատառերի քանակը, փոքրատառերի քանակը և բացատառերի քանակը:
Մուտքը պարունակում է տեքստի մեկ տող, որը պետք է վերլուծվի:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ տող 3 թվով` մեծատառերի քանակը, փոքրատառերի քանակը և բացատառերի քանակը:
Մուտք
Ելք
Hey, how are you doing today Anna?
2 24 6
Amazing job with the infrastructure setup Bob!
2 37 6
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue