Խմբավորել թվերը

Տրված են ամբողջ թվեր։ Ձեզ խնդրում են խմբավորել դրանք h տողերի մեջ, որոնք պարունակում են w ամբողջ թվեր:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ h և w։ Հաջորդ տողերը պարունակում են մեկական ամբողջ թվեր:
Ծրագիրը պետք է տպի h տողեր, որոնք ունեն w ամբողջ թվեր։
Մուտք
Ելք
3 4 10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42
10 20 30 40 11 21 31 41 12 22 32 42
Կարո՞ղ եք թվերը խմբավորել կոդի մեկ տողում 😎:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue