fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • enumerate

  Մեկ այլ շատ հարմար ֆունկցիան Python-ում enumerate()-ն է։ Որոշ դեպքերում ցիկլի մեջ զանգվածի էլեմենտների հետ աշխատելիս կարիք է լինում ունենալ այդ էլեմենտների ինդեքսները։ Դա կարելի է անել կամ range()-ի միջոցով, կամ շատ ավելի նախընտրելի կերպ՝ enumerate()-ի միջոցով.
  names = ['Bob', 'Anna', 'Lily']
  for i in range(len(names)):
  	name = names[i]
  	print(f'Person {i}: {name}')
  names = ['Bob', 'Anna', 'Lily']
  for i, name in enumerate(names):
  	print(f'Person {i}: {name}')
  enumerate()-ը ամեն էլեմենտի համար ստեղծում է մի tuple, որտեղ առաջին էլեմենտը դա ինդեքսն է, իսկ երկրորդը հենց էլեմենտի արժեքը։ Այսպիսի ֆունկցիաներից օգտվելը կարող է տարբերակել լավ Python ծրագրավորողին վատից։

  Առաջադրանք

  Ունենալով n թվեր բաժանված բացատներով, ձեզ խնդրում են տպել այդ թվերի և իրենց ինդեքսների գումարը, որտեղ ինդեքսները սկսվում են 0-ից։
  Կարո՞ղ եք սա լուծել մեկ տողով 😎:
  Մուտք
  Ելք
  0 0 0 0
  0 1 2 3
  7 8 4 0 1
  7 9 6 3 5
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue