Երկու միջակայքերի միջև

Տրված է երկու միջակայք [l1; r1) և [l2; r2)։ Մենք ցանկանում ենք պարզել՝ արդյոք x-ը գտնվում է այդ տիրույթներից որևէ մեկի մեջ ([-ը նշանակում է ներառյալ, իսկ )-ը նշանակում է ոչ ներառված)։
Մուտքային տվյալները պարունակում են 5 թիվ՝ l1, r1, l2, r2, x։ Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե x-ը գտնվում է այդ տիրույթներից որևէ մեկի ներսում, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
0 2 5 6 1
Yes
0 2 5 6 2
No
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue