tuple-ին վերագրում

Ի՞նչ տեղի կունենա հետևյալ ծրագիրն աշխատեցնելիս.
heights = (190, 180, 160, 200)
heights[1] = 190
print(heights)
Տարբերակներ.
  1. Սա կհանգեցնի սխալի
  1. Կտպի (190, 180, 160, 200)
  1. Կտպի (190, 190, 160, 200)
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue