fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • tuple-ին վերագրում

  Ինչ տեղի կունենա հետևյալ ծրագիրը աշխատացնելիս.
  heights = (190, 180, 160, 200)
  heights[1] = 190
  print(heights)
  Տարբերակներ.
  1. Սա կհանգեցնի սխալի
  1. Կտպի (190, 180, 160, 200)
  1. Կտպի (190, 190, 160, 200)
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue