Վերադարձվող արժեքով ֆունկցիաներ

Ելքում տպելն օգտակար է, սակայն մինչև այժմ մեր կիրառած ֆունկցիաներից շատերը, օրինակ՝ max()-ը կամ math.sqrt()-ը, արժեք չեն տպում: Սրանք արժեք են վերադարձնում: max()-ը վերադարձնում է իրեն փոխանցված բոլոր արժեքներից առավելագույնը: math.sqrt()-ը վերադարձնում է թվի արմատը, որը մենք այնուհետև կարող ենք կիրառել մեր ծրագրում:
Ֆունկցիայից արժեք վերադարձնելու համար մենք կարող ենք օգտագործել return հրամանը.
def celsius2fahrenheit(degrees):
	return 9 / 5 * degrees + 32

print(celsius2fahrenheit(10))              # 50.0
print(celsius2fahrenheit(10) + celsius2fahrenheit(20))  # 118.0
Ի դեպ, մենք կարող ենք ֆունկցիաների մեջ կատարել որոշ գործողություններ, նախքան որևէ արժեք վերադարձնելը.
def product(numbers):
	res = 1
	for n in numbers:
		res *= n
	return res

print(product([4, 5, 6]))  # 120
print(product([-1, 0, 5])) # 0

Առաջադրանք

Ձեզ խնդրում են գրել ֆունկցիա՝ vote անունով, որն իրեն փոխանցված 3 թվերից կվերադարձնի ամենահաճախ հանդիպողը: Եթե փոխանցված բոլոր տարրերը տարբեր են, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի առաջինը:
Մուտքը պարունակում է 3 թիվ։
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ ամենահաճախ հանդիպողը, որը վերադարձվում է vote ֆունկցիայի միջոցով:
Մուտք
Ելք
0 1 0
0
1 2 3
1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue