Վերադարձվող մի քանի արժեք

Python-ը շատ ճկուն է ֆունկցիաների հետ գործ ունենալիս և հնարավորություն է տալիս ֆունկցիայից մի քանի արժեք վերադարձնել.
def f():
	return 107, 'hello', [8, 9, 10]

print(f())    # (107, 'hello', [8, 9, 10])
a, b, c = f()
print(a)     # 107
print(b)     # hello
print(c)     # [8, 9, 10]
Այս օրինակում f() ֆունկցիան վերադարձնում է 3 արժեք (107, 'hello', և [8, 9, 10])։ Մենք կարող ենք վերադարձված յուրաքանչյուր արժեք վերագրել փոփոխականին՝ a, b, c = f():
Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մի քանի արժեքներ վերադարձնելը հրաշքով տեղի չի ունենում: f() ֆունկցիան, ըստ էության, վերադարձնում է մեկ արժեք՝ tuple, որն ունի 3 տարր (107, 'hello' և [8, 9, 10]): Ամբողջ վերադարձված արժեքը print(f())-ով տպելիս մենք կարող ենք տեսնել, որ վերադարձված արժեքն իրականում tuple է (նկատեք փակագծերը): Երբ ֆունկցիան վերադարձնում է tuple, մենք պարզապես բացում ենք արժեքները և վերագրում a, b, c փոփոխականներին:
Այսպիսով, ֆունկցիաները, իրականում, միշտ վերադարձնում են մեկ արժեք, բայց մենք կարող ենք tuple-ի վերադարձը մեկնաբանել որպես բազմակի արժեքների վերադարձ:

Առաջադրանք

Գրեք այնպիսի ֆունկցիա, որը ab-ի բաժանելուց հետո կվերադարձնի ամբողջ մասը և մնացորդը:
Մուտքը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ a և b:
Ծրագիրը պետք է տպի 3 տող: Յուրաքանչյուր տող պետք է պարունակի երկու թվերի բաժանումից հետո ստացվող ամբողջ մասը և մնացորդը.
 • Առաջին տողը պետք է պարունակի a և b արդյունքը:
 • Երկրորդ տողը պետք է պարունակի a + 1 և b + 1 արդյունքը:
 • Երրորդ տողը պետք է պարունակի a - 1 և b - 1 արդյունքը:
Մուտք
Ելք
7 4
1 3 1 3 2 0
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue