tuple-ին վերագրում 2

Ի՞նչ տեղի կունենա հետևյալ ծրագիրը աշխատեցնելիս.
heights = (190, [200, 220, 250], 180)
heights[1][0] = 230
print(heights)
Տարբերակներ.
  1. Սա կհանգեցնի սխալի
  1. Կտպի (190, [230, 220, 250], 180)
  1. Կտպի (190, [200, 220, 250], 180)
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue