Տողերի ստուգման մեթոդներ

Տողերի հետ գործ ունենալիս կարևոր է նաև ստուգել, թե արդյոք որոշ պայմաններ պահպանվում են: Ստորև բերված են մի քանի հայտնի մեթոդներ, որոնք կիրառվում են տողում որոշ պայմաններ ստուգելու համար.
Մեթոդ
Նկարագրություն
Օրինակներ
Արդյունք
isupper()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր տառերը մեծատառ են
'Anna'.isupper() 'ANNA'.isupper() 'AnnA'.isupper()
False True False
islower()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր տառերը փոքրատառ են
'Anna'.islower() 'anna'.islower() 'AnnA'.islower()
False True False
istitle()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր բառերը սկսվում են մեծատառով և արդյոք մնացածը փոքրատառ են
'Anna'.istitle() 'anna'.istitle() 'AnnA'.istitle() '19'.istitle()
True False False False
isdigit()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր նիշերը թվեր են
'Anna'.isdigit() '1997'.isdigit() 'An97'.isdigit() '19'.isdigit()
False True False True
isalpha()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր նիշերը տառեր են
'Anna'.isalpha() '1997'.isalpha() 'An97'.isalpha() 'Hi Anna'.isalpha()
True False False False
isalnum()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր նիշերը տառեր կամ թվեր են
'Anna'.isalnum() '1997'.isalnum() 'An97'.isalnum() 'Hi Anna'.isalnum()
True True True False
startswith('xxx')
Ստուգում է՝ արդյոք տողը սկսվում է 'xxx'-ով
'Anna'.startswith('A') 'Anna'.startswith('a') 'Anna'.startswith('') 'Anna'.startswith('An')
True False True True
endswith('xxx')
Ստուգում է՝ արդյոք տողը վերջանում է 'xxx'-ով
'Anna'.endswith('A') 'Anna'.endswith('a') 'Anna'.endswith('') 'Anna'.endswith('nA')
False True True False
isspace()
Ստուգում է՝ արդյոք բոլոր նիշերը բացատի նիշեր են (\t, \n, բացատ և այլն)
'Anna'.isspace() ' '.isspace() ' \t \n'.isspace() ' \t hi'.isspace()
False True True False
Հիշեք, որ այս մեթոդներն անգիր անելու կարիք չկա։ Անվանումներն արդեն իսկ հուշում են, թե ինչ գործառույթ են դրանք կատարում, իսկ Google-ում արագ որոնման միջոցով կկարողանաք գտնել անհրաժեշտ մեթոդները։ Այս փոքրիկ աղյուսակում ներառված է օգտակար մեթոդների ընդամենը մի մասը։ Python-ն ունի շատ ավելի մեծ թվով մեթոդներ, որոնք կարող եք կիրառել տարբեր իրավիճակներում։
Նկատի ունեցեք, որ տողը չունի contains() մեթոդ, քանի որ արդեն կաin հրամանը, որը ստուգում է, թե արդյոք մի տողը պարունակվում է մյուսում:

Առաջադրանք

Տրված է տող։ Հաշվեք մեծատառերի քանակը, փոքրատառերի քանակը և բացատների քանակը:
Մուտքը պարունակում է տեքստի մեկ տող, որը պետք է վերլուծվի:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ տող՝ 3 թվով (մեծատառերի քանակը, փոքրատառերի քանակը և բացատների քանակը):
Մուտք
Ելք
Hey, how are you doing today Anna?
2 24 6
Amazing job with the infrastructure setup Bob!
2 37 6
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue