Տողը վերածել ցուցակի

Տողը, ըստ էության, տառերի ցուցակ է: Տողերի յուրաքանչյուր տարր հասանելի է [] փակագծերով: Սակայն, եթե փորձենք փոփոխել մեկ տառ, մեզ դա չի հաջողվի, քանի որ Python-ը դա թույլ չի տալիս: Ծրագիրը սխալ ցույց կտա՝ նշելով TypeError: 'str' object does not support item assignment։
Մենք իրականում կարող ենք տողը վերածել ցուցակի, որտեղ յուրաքանչյուր տառն առանձին տող է: Սա կարելի է իրականացնել list()-ի միջոցով: Ինչպես str()-ով ամբողջ թվերը տողերի ենք վերածել, կամ float()-ով տողերը՝ ռացիոնալ թվերի, այնպես էլ կարող ենք տողը վերածել ցուցակի:
fruit = 'apple'
l = list(fruit)
print(fruit)    # apple
print(l)        # ['a', 'p', 'p', 'l', 'e']
l[1] = '@'
print(l)        # ['a', '@', 'p', 'l', 'e']
Այստեղ fruit տողը վերածվեց l ցուցակի, որը հետագայում փոփոխվեց, որպեսզի պարունակի տարբեր տառեր։

Առաջադրանք

Տրված է 5 տող: Ձեր խնդիրն է տպել բոլոր 5 տողերի տառերից կազմված ցուցակը (մուտքում տրված հերթականությամբ):
Մուտքը պարունակում է 5 տող, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մեկ տող:
Ծրագիրը պետք է տպի այդ 5 տողերի բոլոր տառերի ցուցակը:
Մուտք
Ելք
apple banana cherry orange pineapple
['a', 'p', 'p', 'l', 'e', 'b', 'a', 'n', 'a', 'n', 'a', 'c', 'h', 'e', 'r', 'r', 'y', 'o', 'r', 'a', 'n', 'g', 'e', 'p', 'i', 'n', 'e', 'a', 'p', 'p', 'l', 'e']
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue