Թվաբանական արտահայտություններ

Տրված է 2 ամբողջ թիվ (a և b)։ Մեր նպատակն է հաշվել և արտածել a / b-ի արդյունքը։ Ելքը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը՝ a/b = res։
Մուտք
Ելք
14 7
14/7 = 2
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue