sep և end փոփոխականները

Գրեք ծրագիր, որը կարդում է 5 արժեք: Առաջին երեք արժեքները ներկայացնում են տեքստը, որը պետք է տպվի: 4-րդը ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է առանձնացվեն այդ արժեքները։ 5-րդը ցույց է տալիս, թե ինչ պետք է լինի տողի վերջում։
 
Օրինակներ՝
Մուտք
Ելք
AA BB CC -- EE
AA--BB--CCEE
Hey there ! . ABCDE
Hey.there.!ABCDE
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue