fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Տառերը

  Տեքստերը բաղկացած են տառերից, և երբեմն անհրաժեշտ է լինում գործողություններ կատարել առանձին տառերի հետ: Python-ում մենք կարող ենք ստանալ առանձին տառեր ինդեքսի օպերատորի միջոցով []:
  greeting = 'Welcome to indexing!'
  print(greeting[0])  # W
  print(greeting[1])  # e
  print(greeting[2])  # l
  print(greeting[3])  # c
  Յուրաքանչյուր տառ ինքնին մի տող է: Այսպիսով, մենք կարող ենք գործողություններ կատարել տառերի հետ ճիշտ այնպես, ինչպես տողերի հետ: Մենք կարող ենք դրանք միացնել +-ով, կարող ենք դրանք բազմապատկել մի թվով՝ մի քանի անգամ կրկնելու համար և այլն։
  Ուշադրություն դարձրեք, որ ինդեքսավորումը սկսվում է 0-ից: Առաջին տառը ստանալու համար մենք տողին դիմում ենք [0]-ով, երկրորդի համար՝ [1]-ով, երրորդի համար՝ [2]-ով և այլն։ Python-ը օգտագործում է 0-ից սկսվող ինդեքսավորում։ Դա շատ տարածված ձև է ծրագրավորման տարբեր լեզուներում (C++, Java, C# և այլն), և շատ լեզուներ հետևում են այդ 0-ից սկսվող ինդեքսավորման սկզբունքին:
  #      01234
  greeting = 'hello'
  print(greeting[0])           # h
  print(greeting[4])           # o
  print(len(greeting))          # 5 (there are 5 characters)
  print(greeting[len(greeting) - 1])   # o (therefore, we access the 5th with [4])
  print(greeting[len(greeting) - 2])   # l
  

  Առաջադրանք

  Տրված է հետևյալ տեքստը՝ ձեր խնդիրն է որոշել տեքստի n-րդ տառը։
  In 2017, Bitcoin reached ~$20k. People thought it was the historical maximum.
  The input contains a single integer n. Print the character of the given sentence at the n-th position (the counting starts from 1). If n is not within 1...text-length, the program should output Bad Input.
  Մուտքում տրված է մեկ ամբողջ թիվ՝ n-ը: Տպե՛ք տրված նախադասության մեջ n-րդ տառը (հաշվարկը սկսվում է 1-ից): Եթե n1...text-length սահմաններում չէ, ծրագիրը պետք է տպի Bad Input:
  Մուտք
  Ելք
  1
  I
  2
  n
  -1
  Bad Input
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue