Քառակուսիներ

Տրված է n բնական թիվը: Ձեր խնդիրն է գտնել բոլոր այն թվերը, որոնք մեծ են 1-ից կամ հավասար են 1-ի և դրանց քառակուսիները չեն գերազանցում n-ը: Ծրագիրը պետք է տպի այդ թվերի քառակուսիները։
Մուտք
Ելք
15
1 4 9
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue