Pokemon քարտեր

Ընկերներով համեմատում եք ձեր ունեցած Pokemon քարտերը: Ձեզնից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի քարտ։ Այժմ դուք ցանկանում եք պարզել, թե քանի քարտ ունեք, որոնք կրկնվում են ձեր առաջին ընկերոջ մոտ, և որոնցից չունի ձեր երկրորդ ընկերը:
Մուտքի առաջին տողում տրված են ձեր քարտերը՝ բաժանված բացատներով: Երկրորդ տողում տրված են ձեր առաջին ընկերոջ քարտերը։ Երրորդ տողում՝ ձեր երկրորդ ընկերոջ քարտերն են՝ կրկին բաժանված բացատներով:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ ձեր և ձեր առաջին ընկերոջ ունեցած ընդհանուր քարտերի քանակը (այն քարտերը, որոնցից չունի ձեր երկրորդ ընկերը):
Մուտք
Ելք
DetectivePikachu CosmicEclipse HiddenFates UnifiedMinds TeamUp UnifiedMinds DetectivePikachu HiddenFates UnbrokenBonds LostThunder DragonMajesty DetectivePikachu CosmicEclipse
2
Դուք և ձեր առաջին ընկերն ունեք հետևյալ ընդհանուր քարտերը (որոնք չկան ձեր երկրորդ ընկերոջ մոտ).
  1. UnifiedMinds
  1. HiddenFates
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue