fb pixel

Թվաբանական պրոգրեսիա՞ է

Տրված է 3 թիվ a, b և c, ձեր խնդիրն է որոշել, թե արդյոք այդ 3 թվերը կարող են թվաբանական պրոգրեսիա կազմել: Տպեք arithmetic progression եթե այդ 3 թվերը կարող էին թվաբանական պրոգրեսիայի մաս լինել, հակառակ դեպքում՝ no pattern found:
Մուտք
Ելք
1 2 3
arithmetic progression
1 2 2
no pattern found
 
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue