Python-ի ներածություն

Թվաբանական պրոգրեսիա՞ է

Տրված է 3 թիվ a, b և c, ձեր խնդիրն է որոշել, թե արդյոք այդ 3 թվերը կարող են թվաբանական պրոգրեսիա կազմել: Տպեք arithmetic progression եթե այդ 3 թվերը կարող էին թվաբանական պրոգրեսիայի մաս լինել, հակառակ դեպքում՝ no pattern found:
Մուտք
Ելք
1 2 3
arithmetic progression
1 2 2
no pattern found
 
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in