Python-ի ներածություն

Pokemon քարտեր

Դուք համեմատում եք ձեր Pokemon քարտերի հավաքածուն ձեր ընկերների հետ: Ձեզնից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի քարտ։ Դուք կցանկանայիք իմանալ, թե քանի քարտ ունեք ձեր առաջին ընկերոջ հետ միասին, որոնք ձեր երկրորդ ընկերը չունի:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ձեր քարտերը՝ բաժանված բացատով: Երկրորդ տողը պարունակում է ձեր առաջին ընկերոջ քարտերը։ Երրորդ տողը պարունակում է ձեր երկրորդ ընկերոջ քարտերը կրկին բաժանված բացատներով:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ ձեր և առաջին ընկերոջ հետ ընդհանուր քարտերի քանակը, որոնք ձեր երկրորդ ընկերը չունի:
Մուտք
Ելք
DetectivePikachu CosmicEclipse HiddenFates UnifiedMinds TeamUp UnifiedMinds DetectivePikachu HiddenFates UnbrokenBonds LostThunder DragonMajesty DetectivePikachu CosmicEclipse
2
Ձեր առաջին ընկերոջ հետ ընդհանուր քարտերը, որոնք չկան ձեր երկրորդ ընկերոջ մոտ, հետևյալն են.
  1. UnifiedMinds
  1. HiddenFates
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue