fb pixel

Pokemon քարտեր

Դուք համեմատում եք ձեր Pokemon քարտերի հավաքածուն ձեր ընկերների հետ: Ձեզնից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի քարտ։ Դուք կցանկանայիք իմանալ, թե քանի քարտ ունեք ձեր առաջին ընկերոջ հետ միասին, որոնք ձեր երկրորդ ընկերը չունի:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ձեր քարտերը՝ բաժանված բացատով: Երկրորդ տողը պարունակում է ձեր առաջին ընկերոջ քարտերը։ Երրորդ տողը պարունակում է ձեր երկրորդ ընկերոջ քարտերը կրկին բաժանված բացատներով:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ ձեր և առաջին ընկերոջ հետ ընդհանուր քարտերի քանակը, որոնք ձեր երկրորդ ընկերը չունի:
Մուտք
Ելք
DetectivePikachu CosmicEclipse HiddenFates UnifiedMinds TeamUp UnifiedMinds DetectivePikachu HiddenFates UnbrokenBonds LostThunder DragonMajesty DetectivePikachu CosmicEclipse
2
Ձեր առաջին ընկերոջ հետ ընդհանուր քարտերը, որոնք չկան ձեր երկրորդ ընկերոջ մոտ, հետևյալն են.
  1. UnifiedMinds
  1. HiddenFates
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue