Փոփոխականի բաժանարար

Ձեզ խնդրում են տպել տարվա բոլոր 12 ամիսները, որոնք պետք է առանձնացնել մուտքի մեջ տրված բաժանարարով:
Մուտքը պարունակում է մեկ տող։ Այդ տողն իրենից ներկայացնում է այն արժեքը, որն անհրաժեշտ է կիրառել ամիսները բաժանելու համար: Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր ամիսները՝ առանձնացված տվյալ արժեքով։
Ահա բոլոր ամիսների ցանկը. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
Մուտք
Ելք
,
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
==
January==February==March==April==May==June==July==August==September==October==November==December
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue