Պարզ հաշվիչ

Կարո՞ղ եք պարզ հաշվիչ գրել:
Մուտքում տրված է մեկ թիվ, մեկ գործողություն +-*/ և մեկ այլ թիվ: Ելքը պետք է պարունակի արտահայտության արդյունքը: Տրված գործողություններն են՝ +-*/։ Եթե գործողությունը +-*/-ից չէ, ապա ծրագիրը պետք է տպի Unsupported operation: Եթե ծրագիրը պետք է բաժանի զրոյի, ելքում պետք է տպի Cannot divide by 0:
Մուտք
Ելք
2 * 2
4
2 / 0
Cannot divide by 0

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in