Python-ի ներածություն

Աճող եռանկյուն

Ձեզ խնդրում են նկարել n բարձրության եռանկյուն, որտեղ թվերը միշտ մեծանում են 1-ով:
Մուտք
Ելք
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue