Թվաբանական գործողություններ

Python-ում հնարավոր է կատարել մաթեմատիկական գործողություններ։ Մեր նախորդ ծրագրերում մենք արդեն առնչվել ենք գումարման + և բազմապատկման * գործողությունների հետ։ Ստորև ներկայացված են բոլոր հնարավոր գործողությունները, որոնք մենք կարող ենք կատարել թվերի և փոփոխականների դեպքում․
Գործողություն
Նկարագիր
Փոփոխականներով
Թվերով
+
Գումարում
a + b
10 + 717
-
Հանում
a - b
10 - 73
*
Բազմապատկում
a * b
10 * 770
/
Բաժանում
a / b
10 / 71.4285714285714286
//
Ամբողջ մասով բաժանում
a // b
10 // 71
%
Մնացորդ
a % b
10 % 73
**
Աստիճան
a**b
10**710000000
 

Առաջադրանք

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանալով x թիվը, ելքում կտպի x-1, x և x+1 արժեքները։
Մուտք
Ելք
10
9 10 11
0
-1 0 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue