fb pixel

Caps lock

Շարադրությունը մուտքագրելիս գրողը չի նկատել, որ caps lock-ը միացված է: Այսպիսով, ամբողջ տեքստը գրվել է լրիվ հակառակ տառերով։ Բոլոր մեծատառերը իրականում փոքրատառ էին, իսկ փոքրատառերը՝ մեծատառ:
Կարող եք օգնել և ուղղել այն:
Ծրագիրը ստանում է մի քանի տող, որոնք շարադրության բովանդակությունն են։ Վերջնական տողը The End! արտահայտությունն է: (որը նույնպես սխալ տառեր ունի):
Ծրագիրը պետք է տպի այնքան տող, որքան մուտքագրված է, և շտկի տառերի բոլոր խնդիրները:
Մուտք
Ելք
dEAR AUDIENCE, tHIS ESSAY IS ABOUT aNNA. hOPE YOU'LL ENJOY IT! tHE eND!
Dear audience, This essay is about Anna. Hope you'll enjoy it! The End!
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue