Թվաբանական գործողություններ

Մենք Python-ում արդեն կատարել ենք թվաբանական գործողություններ և վերագրումներ: Python-ն ունի նաև գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս փոփոխելու սկզբնական փոփոխականը.
a = 10    # a = 10
b = 2    # b = 2
a = a + 2  # a = 12
b = b + 1  # b = 3
a = a * b  # a = 36
print(a, b) # prints 36 3
a = 10    # a = 10
b = 2    # b = 2
a += 2    # a = 12
b += 1    # b = 3
a *= b    # a = 36
print(a, b) # prints 36 3
Այսպիսով, հնարավոր է փոփոխել նույն փոփոխականը՝ վերջինիս նոր արժեք վերագրելով: Այստեղ a = a + 2-ը կատարվում է որպես a = 10 + 2 և, հետևաբար, 12-ը վերագրվում է a-ին, իսկ նախորդ արժեքը մոռացվում է: a = a + 2 արտահայտությունը կարելի է պարզեցնել՝ ստանալով += 2, ինչը նշանակում է ճիշտ նույնը. a-ին գումարել 2 և a-ին վերագրել նոր ստացված արժեքը:
Վերոնշյալ երկու կոդի հատվածները կատարում են նույն գործողությունները: Աջ կողմում գտնվողները ձախ կողմում կատարվող գործողությունների կարճ ձևն են: Ստորև ներկայացված է python-ում առկա վերագրման գործողությունների ցանկը.
Operator
Shorthand
Expression
Description
+=
x += y
x = x + y
x-ին ավելացնել y և ստացված արժեքը վերագրել x-ին
-=
x -= y
x = x - y
x-ից հանել y-ը և ստացված արժեքը վերագրել x-ին
*=
x *= y
x = x * y
x-ը բազմապատկել y-ով և ստացված արժեքը վերագրել x-ին
/=
x /= y
x = x / y
x-ը բաժանել y-ի և ստացված արժեքը վերագրել x-ին
%=
x %= y
x = x % y
Հաշվել xy-ի բաժանման մնացորդը և ստացված արժեքը վերագրել x-ին
**=
x **= y
x = x ** y
Բարձրացրեք xy-ով և ստացված արժեքը վերագրեք x-ին
//=
x //= y
x = x // y
Հաշվեք x-ի և y-ի բաժանման ամբողջ մասը և ստացված արժեքը վերագրեք x-ին

Առաջադրանք

Մթերք գնելիս կարևոր է հետևել ծախսված ընդհանուր գումարին: Բայց միշտ չէ, որ դա հարմար է անել հիշելով: Այդ պատճառով դուք որոշել եք գրել ծրագիր՝ այդ գործողությունն ավտոմատացնելու համար, որպեսզի զամբյուղում որևէ ապրանք ավելացնելուց հետո տեսնեք ընդհանուր գումարը:
Գրեք ծրագիր, որը կտպի ձեր առևտրի ամբողջ գումարը ամեն անգամ, երբ զամբյուղում ապրանք ավելացվի:
Մուտքը պարունակում է 10 տող (5 ապրանք): Յուրաքանչյուր ապրանքի համար առաջին տողը ապրանքի անվանումն է, իսկ երկրորդ տողը` դրա գինը:
Յուրաքանչյուր մուտքագրումից հետո ծրագիրը պետք է տպի TOTAL:, որին կհաջորդի զամբյուղի ընդհանուր գումարը:
Մուտք
Ելք
Noodle 10 Chicken 20 Matches 3 Toys 200 Lamp 40
TOTAL: 10 TOTAL: 30 TOTAL: 33 TOTAL: 233 TOTAL: 273
Հուշում. դուք կարող եք պահել total կոչվող փոփոխական՝ 0 սկզբնական արժեքով: Զամբյուղում որևէ ապրանք ավելացնելուց հետո կարող եք թիվն ավելացնել total փոփոխականին և տպել այն:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue