fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • float

  Մինչ այս մենք գործ ենք ունեցել տեքստային արժեքների (string-երի) և ամբողջ թվերի (int-երի) հետ: Այնուամենայնիվ, որոշ ծրագրեր պահանջում են գործ ունենալ ռացիոնալ (ստորակետով) թվերի հետ: Python-ում այդ թվերը կոչվում են float: Մուտքագրված ռացիոնալ թիվը կարդալու համար կարելի է գրել պարզ ծրագիր.
  a = int(input())
  b = float(input())
  
  print(a, type(a))
  print(b, type(b))
  print(a + b - 1)
  Եթե մուտքագրված թվերը լինեին 10 և 7.7, ապա ծրագիրը կտպեր հետևյալը.
  10 <class 'int'>
  7.7 <class 'float'>
  16.7
   
  Մենք կարող ենք ռացիոնալ թվերը սահմանել որպես սովորական փոփոխականներ.
  pi = 3.14159265359
  r = 2
  print(2 * pi * r)
  Այս ծրագիրը կհաշվի աջ կողմում գտնվող շրջանագծի շրջագիծը և կտպի 12.56637061436:
  notion image

  Առաջադրանք

  Տրված է ուղղանկյան երկու կողմերը՝ h և w-ն։ Հաշվեք և տպեք ուղղանկյան մակերեսը:
  Մուտք
  Ելք
  2 3
  6
  1.1 3.5
  3.85
  Նշում. Դուք կարող եք նկատել, որ երկրորդ օրինակի համար python-ի ելքը ոչ թե ճիշտ 3.85 է, այլ 3.85000000000000005: Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչպես են մեր համակարգիչները հիշողության մեջ պահում ռացիոնալ թվերը: Դիտեք այս տեսանյութը՝ ավելի շատ պատկերացում ստանալու համար, թե ինչպես է տեղի ունենում այս կախարդանքը.
  Video preview
  Video made by Computerphile (Floating-Point Numbers - Computerphile)
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue