fb pixel

Փոխարինում նվազագույնը և առավելագույնը

Տրված է մեկ տողում թվերի զանգված, ձեր խնդիրն է գտնել նվազագույնն ու առավելագույնը զանգվածում և փոխել դրանց տեղերը:
Ծրագիրը պետք է տպի ստացված ցուցակը փոփոխությունից հետո:
Մուտք
Ելք
5 1 4 3 0 -1
-1 1 4 3 0 5
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue