fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Արդյո՞ք մատրիցը սիմետրիկ է

  Մատրիցը կոչվում է սիմետրիկ, եթե հիմնական անկյունագծի շուրջ հակառակ թվերը հավասար են:
  Տրված է մատրիցը, մեր խնդիրն է պարզել, թե արդյոք մատրիցը սիմետրիկ է:
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են n ամբողջ թվեր, որոնք ներկայացնում են մատրիցը:
  Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի մեկ տող. yes, եթե մատրիցը սիմետրիկ է, հակառակ դեպքում ՝ no:
  Մուտք
  Ելք
  3 0 1 2 1 8 3 2 3 4
  yes
  3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  no
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue