Python-ի ներածություն

Արդյո՞ք մատրիցը սիմետրիկ է

Մատրիցը կոչվում է սիմետրիկ, եթե հիմնական անկյունագծի շուրջ հակառակ թվերը հավասար են:
Տրված է մատրիցը, մեր խնդիրն է պարզել, թե արդյոք մատրիցը սիմետրիկ է:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են n ամբողջ թվեր, որոնք ներկայացնում են մատրիցը:
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի մեկ տող. yes, եթե մատրիցը սիմետրիկ է, հակառակ դեպքում ՝ no:
Մուտք
Ելք
3 0 1 2 1 8 3 2 3 4
yes
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
no
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue