Նկարիր X

Գրեք ֆունկցիա, որը քառակուսին կլցնի նշաններով: Հիմնական և երկրորդական անկյունագծերի նշանները պետք է լրացվեն մուտքում տրված առաջին նշանով, իսկ մնացածը պետք է լրացվի մուտքում տրված երկրորդ նշանով:
Ծրագիրը պետք է տպի լցված քառակուսին:
Մուտք
Ելք
$ .
$...$ .$.$. ..$.. .$.$. $...$
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in