n-ի բաժանարարներ

Տրված է n թիվը։ Ձեր խնդիրն է պարզել n-ի բոլոր բաժանարարները:
Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 1000):
Ծրագիրը պետք է տպի n-ի բոլոր բաժանարարները՝ առանձին տողերի վրա:
Մուտք
Ելք
7
1 7
16
1 2 4 8 16
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue