Նորմավորել միավորները

Տրված են n միավորներ։ Դուք փորձում եք դրանք նորմավորել՝ բաժանելով դրանցից յուրաքանչյուրը բոլոր միավորների գումարի վրա: Սա յուրաքանչյուր միավոր կվերածի 0-ից 1 արժեքի:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են միավորների ռացիոնալ արժեքներ:
Ծրագիրը պետք է տպի նորմավորված միավորները, յուրաքանչյուրը՝ առանձին տողում:
Մուտք
Ելք
4 10 5 4 8
0.37037037037037035 0.18518518518518517 0.14814814814814814 0.2962962962962963
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue