Python-ի ներածություն

Մուտքի ընթերցում 2

Գրեք ծրագիր, որը կարդում է մուտքային տվյալները մինչև դադարեցնող բառերից որևէ մեկին հասնելը (end, End, finish, Finish, done, Done) և տպում է մուտքագրված տեքստը ելքում: Հենց որ ծրագիրը հասնի դադարեցնող բառերին, այն պետք է դադարեցվի։
Մուտք
Ելք
hello my name finish
hello my name
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue