Python-ի ներածություն

Քաղաքներ

Քաղաքներ խաղ խաղալիս յուրաքանչյուր խաղացող պետք է անվանի քաղաք, իսկ հաջորդ խաղացողը պետք է անվանի քաղաք, որը սկսվում է քաղաքի վերջին տառով, որը հենց նոր է ասվել: Այսպիսով, եթե ինչ-որ մեկն ասաց Moscow, հաջորդ խաղացողը կարող է ասել Warsaw, քանի որ Moscow-ը ավարտվում է w-ով:
Տրված է խաղը, որտեղ յուրաքանչյուր նոր քաղաք բաժանված է նախորդ քաղաքից ստորակետով և բացատով, ձեր խնդիրն է պարզել՝ արդյոք դա վավեր խաղ է: Հակառակ դեպքում պետք է ասեք, որ ինչ-որ մեկն արդեն պարտվել է։
Մուտքը պարունակում է մեկ տող, որտեղ յուրաքանչյուր անվանված քաղաք առանձնացված է ', ' նշանով նախորդից:
Ծրագիրը պետք է տպի Go on, եթե խաղը մինչ այժմ վավեր է, և Stop! եթե ինչ-որ մեկը խառնվել է քաղաքների շղթայում.
Մուտք
Ելք
Moscow, Warsaw, West Jordan, Nashville
Go on
Warsaw, Moscow
Stop!
Moscow, Amsterdam
Stop!
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in