fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Քաղաքներ

  Քաղաքներ խաղ խաղալիս յուրաքանչյուր խաղացող պետք է անվանի քաղաք, իսկ հաջորդ խաղացողը պետք է անվանի քաղաք, որը սկսվում է քաղաքի վերջին տառով, որը հենց նոր է ասվել: Այսպիսով, եթե ինչ-որ մեկն ասաց Moscow, հաջորդ խաղացողը կարող է ասել Warsaw, քանի որ Moscow-ը ավարտվում է w-ով:
  Տրված է խաղը, որտեղ յուրաքանչյուր նոր քաղաք բաժանված է նախորդ քաղաքից ստորակետով և բացատով, ձեր խնդիրն է պարզել՝ արդյոք դա վավեր խաղ է: Հակառակ դեպքում պետք է ասեք, որ ինչ-որ մեկն արդեն պարտվել է։
  Մուտքը պարունակում է մեկ տող, որտեղ յուրաքանչյուր անվանված քաղաք առանձնացված է ', ' նշանով նախորդից:
  Ծրագիրը պետք է տպի Go on, եթե խաղը մինչ այժմ վավեր է, և Stop! եթե ինչ-որ մեկը խառնվել է քաղաքների շղթայում.
  Մուտք
  Ելք
  Moscow, Warsaw, West Jordan, Nashville
  Go on
  Warsaw, Moscow
  Stop!
  Moscow, Amsterdam
  Stop!
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue