fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Տողերի միավորում

  Տողերը միավորելու համար մենք կարող ենք պարզապես նրանց իրար գումարել.
  a = 'This is A'
  b = 'This is B'
  c = a + ' ---> ' + b
  print(a)       # This is A
  print(b)       # This is B
  print(c)       # This is A ---> This is B

  Առաջադրանք

  Մուտքում ստանալով երեք տող, ստեղծեք չորրորդը all3 անունով, որը կպարունակի այդ երեքի միավորումը առանձնացված <=> նշանով։ Ելքում տպեք all3-ի վերջնական արժեքը։
  Մուտք
  Ելք
  Hi, I am line 1 and I am line 2 and I am line 3
  Hi, I am line 1 <=> and I am line 2 <=> and I am line 3
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue