Մեկնաբանություններ

# նշանն առանձնահատուկ է Python-ում: Այն ստվերում է թողնում իրենից հետո նույն տողում գտնվող ամեն ինչ: Ըստ էության՝ այս սիմվոլը հրահանգում է Python-ին անտեսել այն ամենը, ինչ գտնվում է # նշանից հետո: Այն հատկապես օգտակար է կոդի ներսում ընթեռնելի մեկնաբանություններ թողնելու և առանձին հատվածների աշխատանքը բացատրելու համար:
# This is a comment - this line will be ignored
name = input()   # Read the name
age = input()    # Read the age

# Now we will print everything
print(name, age, sep=' -- ')
# The end of the program
Python-ը անտեսում է բոլոր դատարկ տողերը: Այն նաև անտեսում է #-ով սկսվող բոլոր տողերը: Բացի այդ, այն անտեսում է # նշանից հետո դրված ամբողջ տեքստը:
 
# a = input()
print('hello')
Այս ծրագիրը պարզապես կտպի hello: Այն հաշվի չի առնի input() -ը, քանի որ այդ տողը սկսվում է #-ով, և, հետևաբար, դիտվում է որպես մեկնաբանություն:
 

Առաջադրանք

Գրեք ծրագիր, որը կտպի շաբաթվա օրերը՝ յուրաքանչյուրն առանձին տողի վրա (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday) և յուրաքանչյուր print հրամանի կողքին գրեք մեկնաբանություն՝ նշելով այդ օրվա թիվը (Monday - 1, Tuesday - 2, ... Sunday - 7).
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue