Միջակայքի բոլոր թվերի քառակուսիները

Տրված է թվերի միջակայք` [l; r]: Անհրաժեշտ է հաշվարկել այդ միջակայքի բոլոր թվերի քառակուսիները և տպել դրանք` իրարից բաժանելով բացատով (l-ը և r-ը ներառյալ):
Առաջին տողը պարունակում է երկու թիվ՝ l-ը և r-ը:
Ծրագիրը պետք է տպի բացատով առանձնացված թվերի հերթականություն:
Մուտք
Ելք
3 7
9 16 25 36 49
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue