fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Եռանկյան տեսակը

  notion image
  Կա եռանկյունների 3 տեսակ.
  1. Equilateral - Հավասարակողմ: Բոլոր 3 կողմերը հավասար են
  1. Isosceles - Հավասարասրուն: Միայն 2 կողմերը հավասար են
  1. Scalene. Կողմերից ոչ մեկը հավասար չէ
   
  Տրված է եռանկյան 3 կողմերը, ձեր խնդիրն է որոշել եռանկյան տեսակը:
  Այն դեպքում, երբ անհնար է կառուցել եռանկյուն, ծրագիրը պետք է տպի Invalid triangle.
  Մուտք
  Ելք
  2 3 6
  Invalid triangle
  3 3 3
  Equilateral
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue