Python-ի ներածություն

Եռանկյան տեսակը

notion image
Կա եռանկյունների 3 տեսակ.
  1. Equilateral - Հավասարակողմ: Բոլոր 3 կողմերը հավասար են
  1. Isosceles - Հավասարասրուն: Միայն 2 կողմերը հավասար են
  1. Scalene. Կողմերից ոչ մեկը հավասար չէ
 
Տրված է եռանկյան 3 կողմերը, ձեր խնդիրն է որոշել եռանկյան տեսակը:
Այն դեպքում, երբ անհնար է կառուցել եռանկյուն, ծրագիրը պետք է տպի Invalid triangle.
Մուտք
Ելք
2 3 6
Invalid triangle
3 3 3
Equilateral
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue