Python-ի ներածություն

Արդյո՞ք թվանշանները նույնն են

Տրված է n ամբողջ թիվը՝ մենք կցանկանայինք իմանալ, արդյոք n-ի բոլոր թվանշանները հավասար են միմյանց:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n:
Ծրագրի ելքը պետք է լինի Yes, եթե թվանշանները նույնն են, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
4434444446
No
888888
Yes
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue