Python-ի ներածություն

Թվանշանների գումարը

Տրված է մի ամբողջ թիվ, տպեք նրա թվանշանների գումարը:
Մուտք
Ելք
123
6
12
3
3
3
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue