Python-ի ներածություն

Թվերի քառակուսի արմատը

Տրված է թվերի զանգված մեկ տողի վրա, ձեզ խնդրում են հաշվարկել դրանցից յուրաքանչյուրի քառակուսի արմատը և տպել դրանք առանձին տողերի վրա:
Մուտք
Ելք
3 7 9 16
1.7320508075688772 2.6457513110645907 3 4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue