fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Տեղային փոփոխականների անտեսում

  Կարո՞ղ եք գրել ֆունկցիա, որը լիովին անտեսի տեղային փոփոխականները և վերադարձնի իրեն փոխանցված երկու name և surname keyword արգումենտները գծիկով առանձնացված։
  Ֆունկցիան պետք է անտեսի բոլոր տեղային փոփոխականները։ Այն պետք է վերադարձնի մի տող, որը պարունակի իրեն փոխանցված name և surname անունով արգումենտները։ Ստորև տրված է ֆունկցիայի աշխատանքի մի քանի օրինակ։
  def full_name():
  	...
  
  print(full_name(2, 3, 4, name='Bob', surname='Brown')) # Bob-Brown
  print(full_name(name='Anna', surname='Brown'))     # Anna-Brown
  print(full_name('Anna', name='Lily', surname='Green')) # Lily-Green
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue