Ամբողջ թվերի բաժանում

Գործողություն
Նկարագիր
Փոփոխականներով
Թվերով
+
Գումարում
a + b
10 + 717
-
Հանում
a - b
10 - 73
*
Բազմապատկում
a * b
10 * 770
/
Բաժանում
a / b
10 / 71.4285714285714286
//
Ամբողջ մասով բաժանում
a // b
10 // 71
%
Մնացորդ
a % b
10 % 73
**
Աստիճան
a**b
10**710000000
Python-ում երկու թիվ բաժանելու համար մենք կարող ենք կատարել a / b գործողությունը։ Այս գործողության արդյունքը կլինի որևէ ռացիոնալ թիվ։ Բաժանման արդյունքում ամբողջ թիվ ստանալու համար մենք կարող ենք կիրառել a // b գործողությունը, որի արդյունքում ստացված արժեքը բաժանումից հետո ստացված թվի ամբողջ մասն է (քանորդը)։ Բաժանումից ստացված մնացորդը կարող ենք ստանալ % գործողության միջոցով։
Մուտքում ունեք երկու թիվ՝ x-ը և y-ը։ Ելքում ծրագիրը պետք է տպի xy-ի վրա բաժանելուց ստացված քանորդի ամբողջ մասն ու մնացորդը։
Մուտք
Ելք
10 5
2 0
9 4
2 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue