Python-ի ներածություն

4 թվերից մեծագույնը

Տրված է 4 ամբողջ թիվ, ձեր խնդիրն է գտնել այդ 4-ից ամենամեծը:
Մուտք
Ելք
1 2 3 4
4
4 3 2 2
4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue