Google-ը թագավոր է

Տրված է տեքստ։ Մենք ցանկանում ենք պարզել, թե քանի բառ կա տողում: Մենք գիտենք, որ բոլոր բառերը բաժանված են բացատով ' ': Քանի՞ բառ կա մեկ տողում:
Մուտքը պարունակում է մեկ տող: Տողի սկզբում կամ վերջում կարող են լինել բացատներ: Դուք պետք է անտեսեք դրանք:
Ծրագիրը պետք է տպի այդ տողում նշված բառերի քանակը:
Մուտք
Ելք
Hi, Anna how are you doing?
6
Hello everyone
2
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue