fb pixel

Թվերի եռանկյուն

Տրված է մեկ ամբողջ թիվ n, ձեզ խնդրում են նկարել թվերի եռանկյուն, որտեղ յուրաքանչյուր տող իր մեջ կունենա 1 2 3 ... row_number տարրեր:
Մուտք
Ելք
4
1 12 123 1234
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue