Ֆակտորիալներ

Գրեք factorial(n) ֆունկցիան, որը կվերադարձնի n թվի ֆակտորիալը.
Մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ` n:
Ելքը պետք է պարունակի 4 թիվ՝ n!, (2n)!, (n-1)!, (n+1)!, յուրաքանչյուրը՝ առանձին տողով:
Մուտք
Ելք
5
120 3628800 24 720
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in