Բուլյան պայմաններ

Բուլյան փոփոխականները նման են թվային փոփոխականներին։ Դրանց հնարավոր է վերագրել արտահայտություններ, կատարել գործողություններ և տպել դրանց արժեքները:
Ստուգելու համար՝ արդյոք երկու արժեքները հավասար են, թե ոչ, մենք կարող ենք օգտագործել == օպերատորը.
a = 10
b = 20 / 2
print(a == b) # True

c = a == b
print(c)    # True

d = 3
print(a == d) # False
Այստեղ a == b արտահայտությունը True է, քանի որ 10-ը հավասար է 20 / 2-ի: Մենք նույնիսկ կարող ենք վերագրել a == b արդյունքը մեկ այլ c փոփոխականի և տպել դրա արժեքը:
💡
Հիշեք Մենք օգտագործում ենք == որպեսզի ստուգենք երկու արժեքների հավասարությունը։ Մենք օգտագործում ենք = որպեսզի փոփոխականին վերագրենք աջ կողմում գրված արժեքը։
 
Python-ում True-ի արժեքը կարող է դիտարկվել որպես 1, իսկ False-ի արժեքը կարող է դիտարկվել որպես 0: Այսպիսով, բուլյան արժեքներով մենք կարող ենք նույնիսկ գումարումներ և բազմապատկումներ կատարել.
print(True + True)    # 2
print(True * 10)     # 10
print(True + False - 3)  # -2
print(10 * False)     # 0
Սա թույլ է տալիս բուլյան արժեքները դիտարկել ճիշտ որպես թվային արժեքներ և հաշվարկներ կատարել:

Առաջադրանք

Քանի որ արդեն գիտեք` ինչպես աշխատել բուլյան փոփոխականների հետ, փորձեք լուծել սույն առաջադրանքը թղթի և գրիչի օգնությամբ (եթե կարող եք, կարելի է նաև մտքում 😎):
Ելքում ի՞նչ կլինի հետևյալ ծրագրի արդյունքը.
a = 7
b = 2
c = a == b
d = a == 14 / 2
e = a * d * 10
f = a * c
print(c, d, f)
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue