fb pixel

Նկարել X

Տրված է ցանց։ Ձեզ խնդրում են նկարել X՝ օգտագործելով list comprehension: Կարո՞ղ եք դա անել?
Լրացված վանդակները պետք է լինեն x, իսկ դատարկները՝ o:
Output
xooox
oxoxo
ooxoo
oxoxo
xooox
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue