fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Զանգվածի ինդեքսավորում և կտրում

  Զանգվածի տարրերը հասանելի են [] փակագծերով: Մենք կարող ենք նաև կտրատել զանգվածները, ինչպես տողերը []-ով.
  l = [77, 0, -1, 4, 2, 1, 5, -2]
  print(l)    # [77, 0, -1, 4, 2, 1, 5, -2]
  print(l[2])   # -1
  print(l[1: 3]) # [0, -1]
  print(l[1: 4]) # [0, -1, 4]
  print(l[1: 5]) # [0, -1, 4, 2]
  print(l[2: 3]) # [-1]
  print(l[:2])  # [77, 0]
  print(l[2:])  # [-1, 4, 2, 1, 5, -2]

  Առաջադրանք

  Հայտարարեք փոփոխական, որը կոչվում է alphabet, որը պահում է անգլերենի բոլոր մեծատառերը՝ alphabet = ['A', 'B', ..., 'Z']: Մուտքում տրված է մեկ ամբողջ թիվ n: Ծրագիրը պետք է տպի այբուբենի առաջին n տառերը: Երաշխավորված է, որ 1 ≤ n ≤ 26:
  Մուտք
  Ելք
  1
  ['A']
  2
  ['A', 'B']
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue