10 տառերը

Մուտքում տրված է 10 տառերից բաղկացած տեքստ։ Ձեր խնդիրն է՝ դրանից ստանալ մեկ այլ տող (res)` փոխելով որոշ տառեր: res-ը պետք է ունենա մուտքային տողի բոլոր տառերը, որոնք գտնվում են զույգ ինդեքսներում: res-ի կենտ ինդեքսները պետք է ունենան հետևյալ նիշերը` նույն հերթականությամբ՝ >, =, <, $, &:
Մուտք
Ելք
abcdefghij
a>c=e<g$i&
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue