fb pixel

10 տառերը

Մուտքում տրված է 10 երկարությամբ տեքստ։ Ձեր խնդիրն է, դրանից ստանալ մեկ տող res անունով՝ փոխելով որոշ տառեր: res-ը պետք է ունենա մուտքային տողի բոլոր տառերը, որոնք գտնվում են զույգ ինդեքսներում: res-ի կենտ ինդեքսները պետք է ունենան հետևյալ նիշերը նույն հերթականությամբ՝ >, =, <, $, &:
Մուտք
Ելք
abcdefghij
a>c=e<g$i&
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue